Isten szeret téged, és csodálatos terve van az életeddel

Isten szeretete
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
(János 3,16)
Isten terve
[Jézus mondja:] Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek [=hogy teljes és tartalmas életet éljenek].
(János 10,10)
Mi lehet az oka annak, hogy a legtöbb ember mégsem ilyen életet él? Az, hogy…
Az ember bűnös és elszakadt Istentől. Ezért nem ismerheti és nem is tapasztalhatja Isten szeretetét és életre vonatkozó tervét.
,,Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” (Róma 3,23)
Az embert Isten arra teremtette, hogy szoros kapcsolatban legyen Vele, az ember viszont úgy döntött, hogy Istentől függetlenül érvényesíti a saját akaratát, és emiatt megszakadt Istennel való kapcsolata. Ez az önfejűség vagy aktív lázadásban, vagy passzív közönyben nyilvánul meg, ami – a Biblia szerint – az ember bűnös voltának a bizonyítéka.

Az ember elszakadt Istentől
,,Mert a bűn zsoldja a halál.” [Istentől való lelki elszakadás]. (Róma 6,23)

▲ – Szent ember | ★ – Bűnös ember

Ez az ábra azt mutatja, hogy Isten szent és az ember bűnös. Nagy szakadék választja el őket. Az ember állandóan próbálkozik azzal, hogy elérje Istent és a teljes életet – mindezt saját erejéből, pl. erkölcsös élettel, filozófiával vagy vallással teszi.

A következő tény magyarázza meg e szakadék áthidalásának egyetlen módját…

Jézus Krisztus Isten egyetlen megoldása az ember bűnére. Általa megismerheted és tapasztalhatod Isten szeretetét és életre vonatkozó tervét.
Helyettünk halt meg
Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.
(Róma 5,8)
Feltámadt a halálból
Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak (Péternek), majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre.
(1Korinthus 15,3-6)
Ő az egyetlen út Istenhez
,,Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,6)

▲ – Isten | † – Jézus | ★ – Ember

Ez az ábra azt mutatja, hogy Isten már áthidalta azt a szakadékot, amely minket elválaszt Tőle: elküldte Jézus Krisztust, aki helyettünk halt meg a kereszten, hogy megfizesse a bűneinkért járó büntetést.
Nem elég csak ismerni ezt a három törvényt…

Személyesen el kell fogadnunk Jézus Krisztust. Megváltónak és Urunknak, akkor ismerhetjük meg és tapasztalhatjuk Isten szeretetét és életünkre vonatkozó tervét.

Be kell fogadnunk Krisztust
Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében.
(János 1,12)
Krisztust hit által fogadjuk be
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
(Efézus 2,8-9)
Krisztust elfogadva…
Újjászületünk.
(János 3,1-8)
Krisztust személyes meghívással fogadjuk be
(Krisztus mondja:) ,,Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz”.
(Jelenések 3,20)
Krisztust elfogadni azt jelenti, hogy…
…önmagunktól Istenhez fordulunk, és bízunk abban, hogy Krisztus az életünkbe költözik (megbocsátja bűneinket, és olyanokká tesz, amilyen akarja, hogy legyünk).
Nem elég csak értelmileg egyetérteni azzal hogy Jézus Krisztus az Isten Fia, és hogy meghalt bűneinkért. Nem elég érzelmi élményünk sem. Jézus Krisztust hit által fogadjuk el, az akaratunk döntésével.
Ez a két kör kétfajta életet ábrázol:

Önmagam által irányított élet

s – Én vagyok a trónon.      † – Krisztus életemen kívül áll.

Krisztus által irányított élet

† – Krisztus az életemben van és a trónon ül.      s – Énem Krisztusnak enged.

Melyik kör ábrázolja jobban az életedet?
Mit szeretnél, hogy melyik kör ábrázolja az életedet?

A következőkből megtudhatod, hogy hogyan fogadhatod be Krisztust…

Krisztust már most elfogadhatod, hittel imádkozva
Itt egy javasolt imádság:
Úr Jézus,szükségem van Rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom az életem ajtaját és elfogadlak Téged mint Megváltómat és Uramat.
Köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet, és örök életet adtál nekem. Foglald el az életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek.

Kifejezi ez az imádság azt, amit szeretnél? Ha igen, akkor már most elfogadhatod Jézust hittel imádkozva.
Be fog jönni az életedbe, ahogy megígérte.

[ Tény ] – [ Hit ] – [ Érzések ]

Honnan tudhatod, hogy Krisztus az életedben van?
Befogadtad Krisztust az életedbe?
A Jelenések 3,20-ban tett ígérete alapján hol van most Krisztus tenálad?
Krisztus azt mondta, hogy bejön az életedbe. Lehetséges, hogy félrevezet?
Minek alapján tudod, hogy Isten válaszolt az imádságodra? (Istennek és az Ő Igéjének megbízhatósága alapján.)
A Biblia örök életet ígér azoknak…
…akik Krisztust elfogadják.
,,Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (1János 5,11-13)
Köszönd meg Istennek gyakran, hogy Krisztus az életedben van, és sohasem hagy el (Zsidók 13,5). Ígérete alapján tudhatod, hogy Krisztus benned él, és örök életed van megtérésed pillanatától kezdve.
Egy fontos emlékeztető…
Ne építs az érzéseidre!
Hitünk alapja (tekintélye) Isten Igéje, a Biblia, nem pedig az érzéseink. Mi hit által élünk: bízunk Istenben és az Ő Igéjében. Ez az ábra megmutatja, hogyan viszonyulnak egymáshoz a tény (Isten és az Ő Igéje), a hit (bizalmunk Isten és az Ő Igéje iránt), és az érzéseink (hitünk és engedelmességünk következményei). (János 14,21)

A vonat a kocsival és anélkül is futhat. Eredménytelen kísérlet volna viszont a kocsival húzatni a vonatot. Ugyanígy mi sem az érzéseinktől függünk, hanem hitünket (bizalmunkat) Isten megbízhatóságába és a Biblia ígéreteibe vetjük.
Most, hogy Krisztus elfogadtad
Abban a pillanatban, amikor befogadtad Krisztust hit által, az akaratod döntésével, sok minden történt, mint például:
– Krisztus bejött az életedbe
(Jelenések 3,20; Kolossé 1,27)
– Bűnbocsánatot nyertél
(Kolossé 1,14)
– Isten gyermeke lettél
(János 1,12)
– Örök életet kaptál
(János 5,24)
– Megkezdted azt a teljes életet…
…amelyre Isten teremtett.
(János 10,10; 2Korinthus 5,17; 1Thesszalonika 5,18)
Van-e nagyszerűbb dolog…
…mint Krisztust elfogadni? Szeretnéd most megköszönni Istennek, amit érted tett? Maga az, hogy megköszönöd, a hitedet tanúsítja.
Hogy új életed a lehető legjobban kibontakozzék…
Javaslatok hitbeli növekedésre
A lelki növekedés a Krisztusba vetett bizalom következménye. ,,Az igaz ember hitből fog élni” (Galata 3,11).
A hitben való élet tesz képessé arra, hogy életed minden részletét egyre inkább Istenre bízd, és hogy a következőket gyakorold:
Menj…
Menj naponta Istenhez imádságban!
(János 15,7)
Olvasd…
Naponta olvasd a Bibliát!
(Apostolok Cselekedetei 17,11)
Kezdd János evangéliumával!
Engedelmeskedj…
Mindig engedelmeskedj Istennek!
(János 14,21)
Légy kész…
Légy kész bizonyságot tenni Krisztusról életeddel és szavaiddal!
(Máté 4,19; János 15,8)
Bízd Istenre…
Bízd Istenre az életed minden részletét!
(1Péter 5,7)
A Szentlélek erejéből élj…
Engedd, hogy a Szentlélek irányítsa és töltse meg erővel mindennapi életedet és bizonyságtételedet!
(Galata 5,16-17; Apostolok Cselekedetei 1,8)
Keress magadnak egy jó közösséget…
Isten Igéje arra tanít minket, hogy legyünk egymással közösségben (Zsidók 10,25). Néhány hasáb fa együtt vidáman lobog, de ha egyet félreteszel, az magában kialszik. Így van ez a többi kereszténnyel való kapcsolatoddal is.
Ha még nem tartozol egy gyülekezethez sem, ne várd meg, amíg hívnak. Legyél kezdeményező: keress fel egy olyan gyülekezetet, ahol Krisztus Igéjét hirdetik, és Őt követik. Kezdd ezen a héten, és járj rendszeresen!

Forrás: http: http://4laws.com/laws/hungarian/default.htm