A régi és az új kereszt

AZ ÚJ (MODERN) KERESZT
Modern korunkban egészen észrevétlenül a keresztnek egy új szemlélete hatolt be sok hívő körbe. Ez hasonlít a régi kereszthez, de a hasonlóság színlelt, és lényegesen különbözik a régitől. Az új kereszt egy új filozófiát hozott a keresztyén életbe, és ez újfajta evangelizációs módszert eredményezett, a gyülekezet és a prédikálás új fajtáját. Ez az új igehirdetés ugyanazt a nyelvet használja, mint a régi, de tartalma nem ugyanaz, és a súlypont is eltolódott. Az új kereszt nem áll ellentétben a világgal. Engedi, hogy az ember háborítatlanul éljen. Sokan barátságos cimborának, jó, tiszta beszélgetések és ártatlan élvezetek forrásának tartják, amelyben életük indítékai változatlanok maradtak. Az ilyen ember még mindig a saját élvezetének él, csak most keresztyén dalokat énekel, és vallásos filmeket néz ahelyett, hogy megbotránkoztató dalokat énekelne, vagy erős alkoholos italokat fogyasztana. A hangsúly még mindig az élvezeten van, bár ez most elért egy erkölcsileg magasabb értelmi színvonalat. Az új kereszt egy új és teljesen más evangelizálási módszert hozott magával. Az igehirdető nem követeli meg a régi életről való lemondást az új élet elkezdése előtt. Nem az ellentéteket prédikálja, hanem a hasonlóságokat. Igyekszik alkalmazkodni a többség ízléséhez, ugyanazt kínálja, mint a világ, csak magasabb szinten. Ez az új evangélium azt kínálja, ami után a bűntől megőrjített világ pillanatnyilag kiált, azzal a különbséggel, hogy a vallásos „termék” jobb. Az új kereszt nem töri össze a bűnöst, csupán más irányt mutat neki. Arra készteti ugyan, hogy tisztábban és vidámabban éljen, de meghagyja számára saját döntéseit. A gőgösnek ezt mondja: „Gyere, és állj ki Krisztusért!” Az önzőt így biztatja: „Gyere, és dicsekedj a sikereiddel!” A lelkesedőt pedig így: „Gyere, és tapsolj a hívők üzenetének!” Ez a keresztyén üzenet elhajlik az éppen időszerű divat irányába, hogy alkalmazkodjék a közízléshez. Lehet ennek az egész dolognak a filozófiai mozgatórugója őszinte, de ez nem óvja meg attól, hogy hamis ne legyen. Hamis, mert teljesen elveti Krisztus keresztjének a jelentőségét. Az az igehirdetés, amely Isten és az ember útja között barátságos párhuzamokat von, a Biblia szemszögéből nézve hamis, és kegyetlen bűn azok ellen, akik hallgatják.

A RÉGI KERESZT
A régi keresztnek semmi köze sincs a világhoz. Az ádámi, büszke test számára a halált jelenti. Eme kereszt által valósult meg az a bírói ítélet, amely a Sínai-hegy törvényeivel adatott. A régi kereszt a halál szimbóluma. Az ember hirtelen és borzalmas végének a képe. Jézus Krisztus nem azért halt meg, hogy életének új irányt adjon, hanem azért, hogy a megváltást bevégezze. A kereszt nem ment bele semmilyen alkuba, semmit nem enyhített, semmit nem hagyott meg az elbukott ember természetéből; egyszer és mindenkorra megölte a bűnt. A régi ádámi természet halálra van ítélve. Isten nem hagyja jóvá a bűn egyetlen gyümölcsét sem, akármilyen ártatlannak, vagy szépnek látszik is az ember szemében. Isten összetöri az embert azzal, hogy halálra ítéli benne azt, ami régi, és azután új életre támasztja. Amikor Krisztushoz jövünk, régi életünket nem magasabb síkra visszük, hanem a kereszten hagyjuk. A búzaszemnek a földbe kell hullania, és meg kell halnia. Nekünk, akik az evangéliumot prédikáljuk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az a feladatunk, hogy Krisztust hozzáigazítsuk a haladáshoz, a közvéleményhez, a divathoz. Nem diplomaták vagyunk, hanem próféták, és küldetésünk nem megalkuvás, hanem határozott választás és döntés. Krisztus hite nem fut párhuzamosan a világgal, hanem átvág azon. Isten az életet kínálja, de nem egy megjobbított régi életet, hanem életet a halálból. A kereszthez vezető út mindig hosszú, aki azon jár, annak meg kell tagadnia önmagát, és el kell fogadnia Istennek felette kimondott, igazságos ítéletét. Nem tárgyalni kell Istennel, hanem meg kell hajolni előtte.
Hogyan lehet a régi kereszt tanítását a gyakorlatba átültetni? Egészen egyszerűen: az embernek meg kell bánnia a bűneit, és hinnie kell Jézus Krisztusban. Nem szabad semmit sem elrejtenie, sem mentegetnie. Miután ezt megtette, tekintsen fel gyermeki bizalommal a feltámadott Üdvözítőre. Tőle jön az élet, az újonnan születés, a megtisztítás és az erő. A kereszt, amely Jézus földi életének véget vetett, a bűnössel is végez; és az az erő, amely Krisztust feltámasztotta a halálból, őt is új életre kelti Krisztussal. Hirdessük tehát a régi keresztet, és a megalkuvás nélküli keresztyén élettel új erőt fogunk megtapasztalni!

Forrás: Dr. A. W. Tozer – Vetés és Aratás 2008. évi 1. szám (Evangéliumi Kiadó)